شرکت  کارن با فعالیت در زمینه تامین و تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی و بیمارستانی وبهداشتی از کشور ترکیه و دیگر کشورهای جهان وصادرات به تمامی کشورها درخواست کننده با بهترین کیفیت و نازلترین قیمتها وبا داشتن تمامی مجوزها رسمی کشور ترکیه دراین ضمینه وبا عضویت در اتاق بازرگانی و صادر کننده های این کشور وبا عملکردی قوی درامرتامین وصادرات وتولید این قبیل ملزومات وادوات کارنامه درخشانی درخور نام خود را دراین ضمینه از تجارت درکشور ترکیه بجا گذاشته است.به طوری که جزومعدود شرکتهایی هست که مجوز فعالیت در این حوزه در کشورترکیه را دارا میباشد 

 

تولیدات و صادرات ما 

POWERD BY KAREN GROUP 2019

  • Instagram

TOURISM

  • Instagram

ESTATE