واردات و صادرات تجهیزات پزشکی 

شرکت  کارن با فعالیت در زمینه تامین و تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی و بیمارستانی وبهداشتی از کشور ترکیه و دیگر کشورهای جهان وصادرات به تمامی کشورها درخواست کننده با بهترین کیفیت و نازلترین قیمتها وبا داشتن تمامی مجوزها رسمی کشور ترکیه دراین ضمینه وبا عضویت در اتاق بازرگانی و صادر کننده های این کشور وبا عملکردی قوی درامرتامین وصادرات وتولید این قبیل ملزومات وادوات کارنامه درخشانی درخور نام خود را دراین ضمینه از تجارت درکشور ترکیه بجا گذاشته است.به طوری که جزومعدود شرکتهایی هست که مجوز فعالیت در این حوزه در کشورترکیه را دارا میباشد 

 

تولیدات و صادرات ما 

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

گان های ایزوله

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع پیشبند ها

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع دستکش

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

انواع ماسک

تب سنج ها

تب سنج ها

تب سنج ها

تب سنج ها

تب سنج ها

تب سنج ها

تب سنج ها

تب سنج ها

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه

کیسه حمل جنازه