فیزیوتراپی وترمال تراپی 

وزیت و مشاوره اولیه
تشخیص وبرنامه ریزی درمانی
حرکات ترمیمی وورزشی
آب درمانی
ترمال تراپی
حرکات اصلاحی