برخی از پروژه های ما

 QB110:پروژه 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

تیپ واحدها 

استودیو - یک خوابه – دو خوابه – سه خوابه

شروع قیمت از :   لیر 750.000

شیشلی / استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

BI102 :پروژه

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

تیپ واحدها 

یک خوابه – دو خوابه – سه خوابه

شروع قیمت از :   لیر 550.000

بیلیکدوزو / استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

 P34:پروژه 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13

تیپ واحدها 

یک خوابه – دو خوابه – سه خوابه –چهار خوابه 

شروع قیمت از :   لیر 3.450.000

باکیر کوی / استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

 DC104:پروژه

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/17

تیپ واحدها 

یک خوابه – دو خوابه – سه خوابه –چهار خوابه

شروع قیمت از :   لیر 360.000

بیلیکدوزو/ استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

 DIV105:پروژه

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

تیپ واحدها 

سه خوابه –چهار خوابه

شروع قیمت از :   لیر 3.000.000

بیلیکدوزو/ استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

AR101: پروژه

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13

تیپ واحدها 

 یک خوابه – دو خوابه – سه خوابه

شروع قیمت از :   لیر 260.000

اسنیورت / استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

 MY107:پروژه

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/21

تیپ واحدها 

یک خوابه – دو خوابه – سه خوابه

شروع قیمت از :   لیر 360.000

باغچه شهیر/ استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

 SL112:پروژه

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/20

تیپ واحدها 

سوییت -یک خوابه – دو خوابه – سه خوابه

شروع قیمت از :   لیر 175.000

اسنیورت/ استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

 VI115:پروژه

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

تیپ واحدها 

یک خوابه – دو خوابه – سه خوابه

شروع قیمت از :   لیر 950.000

ساریر/ استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

 SL111:پروژه 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

تیپ واحدها 

یک خوابه – دو خوابه – سه خوابه

شروع قیمت از :   لیر 950.000

ساریر/ استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

 ZS116:پروژه 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16

تیپ واحدها 

دو خوابه – سه خوابه – چهار و پنج خوابه

شروع قیمت از :   لیر 5.000.000

بشیکتاش/ استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

 HP120:پروژه

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/18

تیپ واحدها 

یک خوابه - دو خوابه – سه خوابه – چهار و پنج خوابه

شروع قیمت از :   لیر 250.000

اسنیورت/ استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

  TI113:پروژه

press to zoom

press to zoom
bahce-thumb-1
bahce-thumb-1

press to zoom

press to zoom
1/37

تیپ واحدها 

استودیو -  یک خوابه - دو خوابه – سه خوابه 

شروع قیمت از :   لیر 290.000

هالکالی/ استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

 BY117:پروژه 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/18

تیپ واحدها 

یک خوابه - دو خوابه – سه خوابه

شروع قیمت از :   لیر 400.000

باغچه شهیر / استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند

 DIA118:پروژه

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

تیپ واحدها 

یک خوابه - دو خوابه – سه خوابه – چهارخوابه

شروع قیمت از :   لیر 850.000

بیلیکدوزو/ استانبول

استخر شنا

سیستم ماهواره مرکزی

نگهبانی

پارکینگ اختصاصی

دوربین مدار بسته

سیستم گرمایش مرکزی

باشگاه بدنسازی

استخر سرپوشیده

زمین بازی کودکان

سونا

جکوزی

مرکز خرید

حمام ترکی

فضای سبز

سیستم آیفون هوشمند